ABOUT •• M.I.C.E •• MEDICAL •• TOUR •• EVENT •• HISTORY •• COMMUNICATION
公司出席/合作
企业合作/研修教育
 
韩国文化
私制旅行/主题旅行
 
医疗
重症/整形美容/医疗教育
 
健康检查
VIP/综合检查
 
More
 
 
 
整形美容
微整/半永久化妆
 
More
 
医疗服务
妇科/牙科
 
More
 
 
TOUR
 
ABOUT
 
HISTORY
 
报价咨询
可以马上得到咨询
 
账号指南
 
FAQ
常问问题及回答
   
咨询时间 AM 09:00 ~ PM 18:00
周末及公休日休闲
旅游条款 | 个人信息保护方针

상호: (주)화은국제여행사  대표이사:이지언

TEL: 02-3144-4696 FAX: 02-3144-4695 

사업자번호: 105-88-01393 
관광사업자번호: 제 2014-000036
외국인환자 유치업자 등록증: A-2014-01-01-1454